Komitet Monitorujący

kom monitorujacy 13 12 13 000

W dniu 13 grudnia br. odbyło się XXXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej,
samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawiciele
z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. Wśród członków
grupę samorządowców reprezentuje Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
Andrzej Grabowski jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów.


Otwierając zebranie wojewoda Ewa Mes przekazała informację na temat zwycięstwa Komitetu RPO WK-P w konkursie na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący w roku 2012. Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Michał Korolko poinformował zebranych o bieżącym zarządzaniu RPO, w tym o spotkaniu rocznym z Komisją Europejską, które dotyczyło zagadnień z obecnej jak i przyszłej perspektywy finansowej. Marszałek ponadto poinformował o zwiększeniu alokacji w poszczególnych działaniach oraz dodatkowym konkursie w ramach Działania 5.2.2.

W dniu 13 grudnia br. odbyło się XXXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawiciele z głosem doradczym oraz zaproszeni goście. Wśród członków grupę samorządowców reprezentuje Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów.

Otwierając zebranie wojewoda Ewa Mes przekazała informację na temat zwycięstwa  Komitetu RPO WK-P w konkursie na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący w roku 2012. Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Michał Korolko poinformował zebranych o bieżącym zarządzaniu RPO, w tym o spotkaniu rocznym z Komisją Europejską, które dotyczyło zagadnień z obecnej jak i przyszłej perspektywy finansowej. Marszałek ponadto poinformował o zwiększeniu alokacji w poszczególnych działaniach oraz dodatkowym konkursie w ramach Działania 5.2.2.

Paweł Krawański  – Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO z kolei przedstawił informację na  temat bieżącego wdrażania RPO: na koniec XI br. ogłoszono łącznie 110 konkursów, a w ramach ogłoszonych konkursów  złożono łącznie 4740 wniosków o dofinansowanie projektów.

W temacie tym Burmistrz Kowalewa Pomorskiego poruszył problem jaki pojawił się już pod koniec 2012r. Partnerski projekt na budowę bazy sportowej, gdzie zaangażowane jest 25 samorządów ponownie nie został rozliczony do końca roku budżetowego. Samorządy, w tym Kowalewo Pomorskie czeka już długo na środki, które powinno otrzymać zgodnie z umową. Dla nas jest to niebagatelna kwota 2mln.zł. Dla innych jeszcze większe. Niestety są samorządy, które zwlekają ze złożeniem materiałów i hamują cały proces.

Członkowie Komitetu zatwierdzili uchwały dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów  Pierwsza dotyczyła Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, gdzie w Działaniu 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, wprowadzono  Schemat:  Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi. Zmiany w uchwale obejmowały ponadto Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów oraz Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: fundusz badań i wdrożeń. Druga zatwierdzona uchwała obejmowała Oś priorytetową 1.  Rozwój infrastruktury technicznej i przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa schemat ścieżki rowerowe.

Zabierając Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaapelował o kierowanie wszystkich wolnych środków na konkursy związane z budową ścieżek pieszo- rowerowych w regionie.

Gwarantują one nie tylko bezpieczeństwo pieszego, ale również kierowcy. Wzmożony ruch, autostrada w pobliżu, rozwój podstref i inkubatorów przedsiębiorczości to wszystko powoduje zagrożenie na drogach. Gmina Kowalewo Pomorskie była pionierem w budowie chodników wzdłuż dróg krajowych. Obecnie został nam krótki odcinek, aby zamknąć całą 15- podkreślał Burmistrz Grabowski.

Pani Monika Walecka-Gołasz – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zapoznała członków Komitetu z planem konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego RPO na lata 2014-2020 oraz z harmonogramem prac nad programowaniem nowego Programu.

Obserwatorzy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu podkreślali wysoką aktywność członków Komitetu w czasie debaty.

{gallery}komitet{/gallery}