II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P

4mikolaj kuras     

Dnia 8 czerwca Przewodniczący Konwentu Burmistrzów
Pan Stanisław Gliszczyński uczestniczył w drugim posiedzeniu
Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Gremium obradowało w Chełmnie,
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Jest to podominikańska świątynia, w której dzięki środkom
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
możliwe były prace remontowo-konserwatorskie związane
z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

Podczas posiedzenia komitet jednogłośnie przyjął uchwałę
w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1,
dotyczącego podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych
poprzez działania powiatowych urzędów pracy.
Powołano również trzy grupy robocze: ds. kryteriów wyboru projektów,
ds. ZIT oraz ds. badań i innowacji. Niebawem powołane zostaną także
grupy: ds. zrównoważonego rozwoju, ds. EFS,
ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz ds. RLKS.

Członkowie komitetu pozytywnie zaopiniowali kryteria wyboru
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
uzgodnione z przedstawicielami urzędów marszałkowskich
województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.


 {gallery}IIposiedzenie{/gallery}