IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W dniach 29-30 października odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO.
Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów
badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.
Przedstawione zostały też informacje na temat Stanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020 oraz zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.

Więcej na temat posiedzenia można przeczytać tutaj.