Planowany Nabór – Targowiska PROW

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, chcących aplikować o środki w ramach ww. zakresu,  o przekazanie informacji udziału w konkursie.


W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prosimy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, chcących aplikować o środki w ramach ww. zakresu,  o przekazanie informacji udziału w konkursie.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest przyznawana na operację polegającą na budowie lub przebudowie targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym na związany z tą budową lub przebudową zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji tej operacji.

O pomoc może ubiegać się:

  1. gmina;
  2. związek międzygminny;
  3. powiat;
  4. związek powiatów;

Jednym z kryterium dostępu pomocy jest realizacja operacji w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 000 mieszkańców.
Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta.

Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu.

Link do strony:  http://www.mojregion.eu/index.php/prow/dokumenty

Wysokość limitu środków dla województwa kujawsko-pomorskiego na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów wynosi 3 324 690 euro tj. ok 14 mln zł.

W związku z powyższym prosimy o informację, tylko te podmioty, które zamierzają ubiegać się o przyznanie pomocy na operację typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wyłącznie na adres: p.rutkowski@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 25 listopada 2016 r. W przekazanej informacji proszę o wskazanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, osoby do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu oraz adresu e-mail.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Piotrem Rutkowskim pod tel. 690 550 928.

Jarosław Dembiński

Biuro Wdrażania Projektów PROW
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
tel.: 784 936 064
e-mail: j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl