VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskieg

005    VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 14 września 2017 r.
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, oddział w Przysieku. W spotkaniu, oprócz
Członków Konwentu Burmistrzów, udział wzięli także
zaproszeni goście.

M. in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Kierownik Biura ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Marcin Kurasz, Główny Specjalista ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Sylwia Ostrowska, Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej w Wydziale Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Ewa Sak, Główny Specjalista koordynator Biura ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Sandra Borys-Wysocka, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Pan Janusz Halak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Jakub Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Iwona Gilewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Pan Paweł Spychała, Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Tarczewski.

Po stwierdzeniu quorum i przywitaniu przybyłych Gości przez Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Pana Stanisława Gliszczyńskiego, głos zajął Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz. Głównym tematem wystąpienia Wojewody było przedstawienie sytuacji związanej z przejściem przez teren województwa kujawsko-pomorskiego nawałnicy w dniach 11-12 sierpnia br. oraz stan realizacji wsparcia dla osób poszkodowanych. W swoim wystąpieniu Wojewoda poruszył problem braku telefonii komórkowej po nawałnicy, przekazał też informację o powstaniu Zespołu Międzyresortowego, który zbiera informacje dot. powstałych szkód, potrzeb osób poszkodowanych, jednostek OSP i PSP; wskazał też na trudności w zbilansowaniu napływających danych odnośnie szkód;
a przede wszystkim podziękował wszystkim samorządowcom za udaną współpracę bez kwestii politycznych oraz za pomoc i wsparcie.
Następnie głos zajął Przewodniczący Konwentu Pan Stanisław Gliszczyński, który przedstawił stan szkód i potrzeb, które powstały na skutek nawałnicy w gminie Koronowo. Wyraził wielką wdzięczność za wykonaną pracę przez PSP, OSP, MGOPS, GCZK i wszystkich innych pracowników zaangażowanych w prace związane ze skutkami nawałnicy. Podziękowania zostały również zaadresowane do: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Ryszarda Kamińskiego, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Bydgoszczy Pana Jakuba Wawrzyniaka, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu Pana Janusza Halaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Pana Pawła Spychały oraz wszystkich podległych pracowników i innych służb pracujących na rzecz pomocy poszkodowanym, a także do wielu gmin, które wsparły gminę Koronowo. Przewodniczący wskazał również na potrzebę rozwiązań systemowych w kwestii telefonii komórkowej, w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy jednostkami i agregatów prądotwórczych zwłaszcza dla stacji paliw.
Kolejno głos zajął Burmistrz Kowala Pan Eugeniusz Gołembiewski, z prośbą
o pomoc w kwestii wzoru uchwały w sprawie przekazywania środków finansowych pomiędzy gminami na rzecz poszkodowanych. Zwrócił się także do obecnego na posiedzeniu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu Pana Janusza Halaka z prośbą o docenienie strażaków za ich pracę i zaangażowanie na rzecz sprawy oraz z prośbą o usprawnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Następnie głos zajął Burmistrz Nakła nad Notecią Pan Sławomir Napierała, który również podziękował za wsparcie i bezinteresowną pomoc; zaapelował też o potrzebę docenienia młodzieżowych drużyn strażackich i konieczność zachęcania młodzieży
do wstępowania w szeregi straży pożarnych. Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Pan Andrzej Grabowski również wskazał na przeszkody prawne uniemożliwiające pobranie części środków finansowych z funduszy, w celu pomocy poszkodowanym. Swój głos w dyskusji zajęli również Burmistrz Lubrańca Pan Stanisław Budzyński, Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Jakub Wawrzyniak oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Iwona Gilewicz.
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nawiązując do omawianego tematu wskazał na fakt, że w całej sytuacji, jaka miała miejsce, zawiodła głównie łączność, zapewnił też, że podczas Forum Samorządowego zostanie przedstawiona propozycja sieci komunikacji, będącej rezerwowym systemem łączności w sytuacjach kryzysowych, opartym o system LTE. Dodał także, że planowane są zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym, w celu zwiększenia dostępności środków dla osób poszkodowanych. Marszałek zachęcał również zebranych do wstępowania do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.
Drugim tematem VI posiedzenia Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego było przedstawienie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 dla województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rewitalizacji. Prognozy
i projekty oraz informacje o terminach składania wniosków przedstawiła Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej w Wydziale Koordynacji Wdrażania Polityki Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Ewa Sak. Swój głos
w kwestii sposobu oceniania składanych wniosków zajął Burmistrz Wąbrzeźna Pan Leszek Kawski, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Pan Andrzej Grabowski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.
Burmistrz Kowala Pan Eugeniusz Gołembiewski wysunął również wniosek o podjęcie stanowiska Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący apelem o pomoc finansową dla poszkodowanych, przekazaną z budżetów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego WK-P w kwocie nie mniejszej niż 1 zł na jednego mieszkańca.
Krótkie informacje na temat konkursów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 przedstawił Pan Marcin Kurasz Kierownik Biura ds. Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wskazał na planowane zmiany, limity oraz beneficjentów w ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Doktora Krzysztofa Kannenberga, który krótko opowiedział o uczelni oraz o kierunkach studiów proponowanych w tegorocznym programie studiów, zachęcając jednocześnie wszystkich zebranych do przekazywania informacji na temat WSZŚ w Tucholi w swoich jst.
Kończąc VI posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalono wstępnie termin VII posiedzenia Konwentu na drugą połowę listopada br., a Przewodniczący Konwentu podziękował zebranym gościom za udział w posiedzeniu. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania należą się również Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Panu Ryszardowi Kamińskiemu za udostępnienie sali ośrodka na potrzeby zorganizowania posiedzenia.

Więcej:

Prezentacja Pani Ewa Sak

Artykuł Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

{gallery}VIposiedzenie{/gallery}