Spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

     17 stycznia 2018 r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Prezesem RIO Panem Danielem Jurewiczem. W spotkaniu oprócz Prezesa RIO w Bydgoszczy, uczestniczyli również: Zarząd Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Stanisławem Gliszczyńskim, Zarząd Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiegowraz z Przewodniczącym Franciszkiem Koszowskim, Zarząd Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Jackiem Brygmanem, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy: Członkowie Kolegium – Pani Lidia Dudek, Pan Włodzimierz Górzyński, Pan Andrzej Tatkowski, Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń – Pani Agnieszka Wolny oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej – Pan Maciej Słomiński.

      Celem spotkania, oprócz zapoznania samorządowców z nowym prezesem, jak również wyznaczenie wstępnego pola dalszej współpracy. Podczas spotkania przywołano i omówiono zadania RIO wobec samorządów, zadeklarowano chęć dalszej, owocnej współpracy w zakresie zadań i obowiązków, jakie leżą zarówno po stronie RIO, jak i samorządowców. Wspomniano również o potrzebie nawiązania większej współpracy z Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu przewodniczy Pani Małgorzata Ostrowska, Skarbnik Kruszwicy. Prezes RIO zwrócił uwagę zebranych na istotne, nowe problemy związane z centralizacją VAT i zamówieniami publicznymi, zachęcił również do śledzenia Biuletynu Informacji Publicznej RIO, na którym są zamieszczane cenne informacje i zestawienia. Swój głos w dyskusji zajęli m. in. Pan Stanisław Gliszczyński Przewodniczący Konwentu Burmistrzów WK-P, Zastępca Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Pan Andrzej Grabowski, Pan Jacek Brygman Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich WK-P, Przewodniczący Konwentu Powiatów WK-P Pan Franciszek Koszowski oraz inni zebrani goście. Prezes Jurewicz poruszył również kwestię planowanych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o finansach publicznych. Następnie głos zajęła Pani Agnieszka Wolny Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO w Bydgoszczy, poruszając tematykę planowanych zmian w programie BeSTi@, kwestię przesyłania danych drogą elektroniczną (ePUAP) pomiędzy JST a RIO oraz zachęciła do śledzenia BIP RIO w Bydgoszczy.
      Podsumowując spotkanie, Prezes RIO w Bydgoszczy Pan Daniel Jurewicz podziękował gościom za przybycie i za obustronne wyrażenie chęci dalszej współpracy na poziomie zarówno samorządowym, jak i podczas posiedzeń poszczególnych konwentów.

1234.fot.K.Kowalska